Algemene voorwaarden

Samenvatting (Volledige versie

De uitzendverhouding 
De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending betrokken partijen is het volgende van belang. 

De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer, dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaam te zijn. De uitzendkracht is dus formeel in dienst van de uitzendonderneming. Er is een CAO voor Uitzendkrachten waarin de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn geregeld. 

De uitzendkracht is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij uitzending twee formele relaties: enerzijds de uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming en anderzijds de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming. 

Aangezien de uitzendkracht feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de uitzendkracht net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. De uitzendonderneming is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever. 

De uitzendonderneming is deskundig op het gebied van het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en doet in dat kader zijn uiterste best om de wensen van opdrachtgevers zo goed mogelijk te honoreren. De arbeidsmarkt is echter te grillig om de garantie te kunnen geven dat dit altijd lukt. Bovendien is de uitzendonderneming zeer afhankelijk van de opdrachtgevers, de aard van het werk en de wensen van uitzendkrachten. 

Alvorens een uitzending daadwerkelijk tot stand komt, moeten er afspraken zijn gemaakt over zaken als de functie, de ter beschikking te stellen uitzendkracht, de duur van de opdracht en het tarief. De uitzendonderneming zal deze afspraken in het algemeen schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. 

Het door de opdrachtgever te betalen tarief van de uitzendonderneming omvat de kosten (sociale verzekeringslasten etc.) van uitzendarbeid en een bureaumarge. Daarnaast kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de vergoeding van kosten aan de uitzendkracht, zoals reiskosten. De uitzendkracht declareert zijn uren bij de uitzendonderneming, veelal door middel van werkbriefjes. 

De opdrachtgever moet deze werkbriefjes mede ondertekenen, zodat de uitzendonderneming weet dat het werkbriefje correct is ingevuld en dat het loon aan de uitzendkracht kan worden uitbetaald. Aan de hand van hetzelfde werkbriefje stuurt de uitzendonderneming vervolgens een nota naar de opdrachtgever. 

Algemene voorwaarden 
Het specifieke karakter van de uitzendverhouding (die bijvoorbeeld wezenlijk verschilt van het leveren van goederen of het aannemen van werk) leidt tot de noodzaak om een aantal zaken op een passende manier te regelen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft daarbij het initiatief genomen om algemene voorwaarden te laten opstellen. ABTRO Uitzendbureau B.V. hanteert deze algemene voorwaarden mede bij het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. De belangrijkste onderwerpen uit de algemene voorwaarden worden hierna kort toegelicht. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de integrale tekst van de hierna volgende algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten is bepalend. 

Duur van de opdracht (art. 3) 
ABTRO Uitzendbureau B.V. stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever. Er zijn twee mogelijkheden: 

Een opdracht voor een vaste periode (‘voor bepaalde tijd’); daarbij kan niet van de overeengekomen periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk wordt afgesproken dat dit wel kan; dan geldt een opzegtermijn. 
Een opdracht voor een flexibele periode (‘voor onbepaalde tijd’); daarbij geldt dat altijd kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn, tenzij die mogelijkheid uitdrukkelijk is uitgesloten. 

ABTRO Uitzendbureau B.V. behoudt zich het recht voor om de uitzendkracht te vervangen of om de opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht eindigt of als de opdrachtgever de nota’s niet op tijd betaalt. 

Het in dienst nemen van een uitzendkracht (art. 6) 
De bedrijfsactiviteit van de uitzendonderneming is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voortdurend investeringen – in tijd en in geld – om uitzendkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als uitzendkrachten vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de daarvoor geldende tarieven. Daarom is in de voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de uitzendkracht niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van de uitzendonderneming en zolang de opdracht nog loopt. En dat de opdrachtgever in veel gevallen nog een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendonderneming als hij de uitzendkracht in dienst neemt zodra dat wel is toegestaan. 

Aansprakelijkheid (art. 10 en 11) 
De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’ en regels omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt. De leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed 

op. Dit brengt met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien. 

Betaling (art. 16) 
De uitzendonderneming betaalt, na ontvangst van de werkbriefjes, het loon aan de uitzendkrachten. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van veertien dagen. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning.e integrale tekst van Algemene Voorwaarden zoals (*) Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...